Návrat fanúšikov na štadióny sa skomplikoval

2021-04-27 17:07:46

Spoločné stanovisko ÚLK a klubov Fortuna ligy k aktuálnej téme návatu fanúšikov späť na tribúny.

Aktuálne nastavené podmienky návratu fanúšikov na tribúny športových zápasov definované najnovšou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva vnímame ako podmienky určené pre pilotný projekt, ktoré nie je možné aplikovať pri reálnom návrate fanúšikov na štadióny. Tieto podmienky by v podstate znemožnili účasť bežných fanúšikov, pretože predpokladané náklady súvisiace s testovaním by boli príliš vysoké. Aj v kontexte iných aktuálne platných opatrení vnímame takéto podmienky pri dlhodobom riešení ako nepriechodné. Podmienky, finančné či časové, stanovené smerom k fanúšikom, sú takmer nerealizovateľné a fanúšikovia si takíto prístup nezaslúžia.  

Zároveň je potrebné zohľadniť aj ďalšie dôležité fakty, zaočkovanosť časti fanúšikov, či prekonané ochorenie v posledných 180 dňoch. Nemôžeme predsa vytvárať výnimky, ktoré sa vzťahujú iba na určitý typ aktivít a vylučovať iné. 

Za takýchto podmienok nevnímame aktuálnu situáciu ako ten pravý návrat fanúšikov späť na štadióny. 

Prakticky od začiatku roka 2021 komunikujeme náš cieľ, a to postupný a koordinovaný návrat fanúšikov späť na tribúny. Mrzí nás, že takýto pilotný test na viacerých typoch podujatí už nemáme dávno za sebou a organizácia hromadných podujatí by už mala v tomto období jasnejšie stanovené pravidlá.   

Napriek tomu však fanúšikovia, ktorí splnia podmienky vstupu na štadión, môžu ísť na zápasy už od najbližšieho kola Fortuna ligy, ak im príslušný klub umožní ich účasť. Nechceme brániť fanúšikom prísť na štadión a podporiť svoj klub. Ak splnia podmienky určené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, budú mať k dispozícii najviac 36 hodinový PCR alebo LAMP test a zároveň antigénový test nie starší ako 12 hodín, môžu ísť na zápas, kde takisto musia dodržiavať epidemiologické opatrenia. Nechávame toto na individuálne rozhodnutie klubov a ich fanúšikov, predpokladáme však limitovaný záujem z vyššie popísaných dôvodov.   

Vedenie ÚLK, spoločne s klubmi Fortuna ligy, diskutuje so zástupcami Konzília odborníkov o pilotnom riešení návratu väčšieho počtu fanúšikov (do 2000) na vybrané zápasy Fortuna ligy. Za súčasného stavu to ide spraviť len s vedeckým dosahom. O možnostiach aktívne rokujeme so zástupcami Konzília odborníkov a s predstaviteľmi vedeckej obce.   

Nejde o návrat fanúšikov v pravom slova zmysle, nebude to tá pravá emócia z futbalu, je to však krok dopredu a aj takýto postup nám dá relevantnú spätnú väzbu, ktorú potrebujeme na otvorenie ďalších možností v prípade postupného a plošného návratu ľudí späť na štadióny. Chceme požiadať fanúšikov, aby nám v tomto pomohli. Je to služba pre futbal, pre šport smerom do budúcna. Na základe predbežnej dohody s predstaviteľmi Konzília odborníkov by zároveň dostali všetky kluby limitovaný počet PCR alebo LAMP testov pre svojich fanúšikov.  

Organizačne nechceme nič uponáhľať a šiť horúcou ihlou. Sme šport, ktorý funguje takmer nepretržite. Preto nechceme nič podceniť. Pre nás má význam nastaviť spolu s odborníkmi taký proces, ktorý vieme uplatniť aj v budúcnosti pri pretrvávajúcej pandémii. Nechceme mať fanúšikov na dvoch či troch zápasoch a potom to celé zastaviť. Preferujeme dlhodobý, postupný, koordinovaný proces. Máme prísľub odborníkov, že aktuálne nastavené podmienky sa budú zvoľňovať, aj na základe výsledkoch pilotného projektu. Chceme byť zodpovední, dodržiavať rozumne nastavené pravidlá a chceme si najmä otvoriť dvere k dlhodobému riešeniu pre našich fanúšikov, ktorých chceme späť na tribúnach, čo najskôr. Sme presvedčení o tom, že futbalové štadióny sú bezpečné miesta a že za dodržaní epidemiologických opatrení bezpečnými miestami ostanú aj za prítomnosti fanúšikov.       

ORGANIZÁTORI BUDÚ MUSIEŤ DODRŽAŤ NASLEDUJÚCE PODMIENKY   

  • ohlásiť ho najneskôr 48 hodín miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a uviesť presné miesto a čas konania   
  • zúčastniť sa budú môcť len diváci s negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu nie starším ako 36 hodín a zároveň antigénovým testom nie starším ako 12 hodín   
  • počet divákov nesmie prekročiť 25 percent celkovej kapacity na sedenie, zároveň počet divákov môže byť maximálne 2000 v exteriéri a 1000 v interiéri, pričom organizátor musí vedieť preukázať počet prítomných osôb   
  • organizátor musí viesť evidenciu divákov, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt; po uplynutí 30 dní je povinný tieto údaje zničiť   
  • organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu, pričom musia sedieť v každom druhom rade   - pri príchode a odchode musia diváci dodržiavať dvojmetrové odstupy s výnimkou členov spoločnej domácnosti   
  • pri vstupe bude povinnosť zabezpečiť dezinfekciu rúk, hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami   
  • po celý čas podujatia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty (respirátor v interiéri, rúško či respirátor v exteriéri); nebude dovolené konzumovať jedlá ani nápoje   
  • organizátori musia zabezpečiť dostatočný počet ľudí, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie opatrení   
  • v prípade interiérových podujatí treba zabezpečiť dôkladné vetranie   
  • na všetky vstupy umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať protiepidemické opatrenia

Zdroj: fortunaliga.sk